نكات مهم جهت چسباندن ليبل‌های حرارتی (اتويی)

هنگام چسباندن ليبل حرارتی به تشك يا فرش، حرارت اتو ممكن است به پارچه ليبل آسيب بزند و موجب تغيير رنگ و چروك شدن آن شود. برای جلوگيری از اين موضوع بايد از يك كاور مناسب از جنس كاغذی (مانند روزنامه) يا پارچه‌ای (متقال) استفاده شود. به اين صورت كه كاور روی ليبل قرار گرفته و اتوكشی از روی آن انجام شود.

براي اينكه چسب پشت ليبل كاملا ذوب و فعال شود و ليبل به خوبی به فرش يا تشك بچسبد، درجه حرات و مدت زمان حرارت‌دهی بسيار اهميت دارد. حرارت 130 الی 170 درجه سانتی‌گراد به مدت 5 الی 10 ثانيه جهت انجام صحيح فرايند چسباندن ليبل مناسب است. درصورتی كه درجه حرارت و يا مدت زمان كمتر از بازه ذكر شده باشد ممكن است ليبل به خوبی به فرش يا تشك نچسبد و درصورتی كه بيشتر از بازه ذكر شده باشد ممكن است موجب آسيب به چاپ ليبل و چروك شدن آن شود.