لیبل فرش | دستورالعمل الصاق

 

 

هنگام چسباندن لیبل فرش، حرارت اتو ممكن است به پارچه ليبل آسيب بزند و موجب تغيير رنگ و چروک شدن آن شود. برای جلوگيری از اين موضوع بايد از يک كاور مناسب از جنس كاغذی (تحریر) يا پارچه‌ای (متقال) استفاده شود. به اين صورت كه كاور روی ليبل قرار گرفته و اتوكشی از روی آن انجام شود.

براي اينكه چسب پشت ليبل كاملا ذوب و فعال شود و ليبل به خوبی به فرش يا تشک بچسبد، درجه حرات و مدت زمان حرارت‌دهی بسيار اهميت دارد. حرارت 120 الی 150 درجه سانتی‌گراد به مدت 5 الی 7 ثانيه جهت انجام صحيح فرايند چسباندن ليبل مناسب است. درصورتی كه درجه حرارت و يا مدت زمان، كمتر از بازه ذكر شده باشد ممكن است ليبل به خوبی به فرش يا تشک نچسبد و درصورتی كه بيشتر از بازه ذكر شده باشد ممكن است موجب آسيب به چاپ ليبل و چروک شدن آن شود.